کیهون 9 و 8 توسط سنسی مهدی گل وردی

به نام خدا کاراته کار همچون درخت است. کیهون ریشه، کاتا تنه و مبارزه میوه اوست. اوس اجرا کیهون ۹ و ۸ توسط سنسی مهدی گل وردی #کاتاروی_مبارز
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید