همایش ملی صنعت ساختمان، با عنوان مازندران آباد

این رویداد با رویکرد توجه به معماری بومی مازندران و همچنین فرصت های سرمایه گذاری و حضور برند های معتبر صنعت ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد. کلیه معماران، مهندسین و فعالین صنعت ساختمان در این همایش ملی حضور یافته و ضمن بهره مندی از تجارب سخنرانان و اساتید برجسته به تبادل اطلاعات و یافته های خود در این حوزه با سایر شرکت کنندگان نیز پرداختند.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید