هندبایک سواری در جنگل های مازندران

رشته هندبایک سواری یک ورزش نوپا در کشور مامی باشد که مخصوص افراد دارای معلولیت که در پاها حرکتی ندارند می باشد .
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید