گوش و ساختمان گوش

دائرة المعارف گياه درمانى ايران ؛ ص246 گوش از چند قسمت تشكيل شده است بدين ترتيب: 1- لاله گوش 2- مجراى گوش خارجى‏ 3- استخوان چكشى 4- مجارى نيم‏دايره‏اى‏ 5- عصب صورتى 6- حلزون شنوايى‏ 7- عصب شنوايى 8- استخوان ركابى‏ 9- حفره گوش ميانى 10- استخوان سندانى‏ 11- پرده سماخ‏
ویدیوهای مرتبط