برشا ـ میلان || سومین برد متوالی روسونری || هفته ۲۱ سری آ ۲۰-۲۰۱۹

گل ها و لحظات حساس بازی برشا و میلان از هفته بیست ویکم سری آ در فصل ۲۰-۲۰۱۹
ویدیوهای مرتبط