مرغ سحر - اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و انوشیروان روحانی

انوشیروان روحانی: حالا من میخونم شما گوش کن هر شب من و دل تا سحر، در گوشه ی میخانه ها داریم از دیوانگی، با یکدگر افسانه ها اندر شمار بی دلان، در حلقه ی بی‏ حاصلان نی در شمار عاقلان، نی در خور فرزانه‏ ها این فیلم برای نخستین بار است که منتشر می شود
ویدیوهای مرتبط