نجات جوجه پنگوئن‌ها توسط یک قهرمان

جوجه پنگوئن ها برای رسیدن به دریا با خطرات فراوانی مواجه هستند. یک لغزش چیزی است که یک مرغ دریائی میخواهد تا جوجه پنگوئن را از گردن بگیرد. آنها یک دیواره دفاعی و متحد تشکیل میدهند و در زمین خود ایستادگی میکنند. بزرگترین جوجه در جلوی آنها از سایرین دفاع میکند.سپس یک آدلی (سریع ترین پنگوئن ) از ناکجاآباد سر میرسد. او با شجاعت خود را به میان مرغ دریائی و جوجه ها می اندازد.
ویدیوهای مرتبط