ترس ببر نر سیبری از ماده شیر

تقدیم به مرادپور عزیزالان بهونه ببریا رو پیشبینی میکنند میگن ببره پیر میگن ماده میگن توله میگن بازی بود بهونه گیر اند دیگه بخدا اگر ببر دست به شیر بزنه حتی اون ببرماده سفید بنگال واون شیرنر افریقایی که با هم دوستند خب .حتی اگر اونا بااهم بازی کنند اون موقع این ببریا میگن شکست تحقیر امیز شیربربری ازببرماده اینو مینوسند . به خیال خودشون ویدیو مافیکه . مال خودشون نه . تازه این جالب هست . اینا طوری رفتار میکنند که انگار این حساب نیست . دیگه دیدیم همگی که ببرنر از ماده شیر فرار کرده وزن ببرهای نر سیبری به طور میانگین 205کیلو است خب . برای نر . ماده شیرها میانگینشون 110 کیلو است . بعد میبینیم چطور ببرفرار میکنه .
ویدیوهای مرتبط