17 تمرین زمان هایی که خشم راتجربه می کنم،جستجوکنم که به چه توهینی فکر می کنم.آیااین توهین واقعی؟اگرهست جهت حل مسأله حرکت کنم

ویدیو 17 تمرین: زمان هایی که خشم راتجربه می کنم،جستجوکنم که به چه توهینی فکر می کنم.آیااین توهین واقعی؟اگرهست جهت حل مسأله حرکت کنم از کانال فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید