شیوه‌دلدآری‌دادن‌به‌سبک‌ادآ‌اجه[ᴍɪ]❦ییلدیزم‌[ʏᴀꜱᴀᴋᴇʟᴍᴀ]✦

اینم‌شیوه‌دلداری‌دادن‌کویین‌ادآم^-^عوخی‌زد‌ت‌ذوق‌لیلا. .!لیلآهم‌یکم‌کویینمو‌اذیت‌میکرد‌من‌زیاد‌ازش‌خوشم‌نمیاد۰_۰کلا‌هرکی‌دل‌کویینمو‌بشکنه‌من‌دیلیتش‌میکنم!^-^حالآا‌گه‌بآبآمم‌بهش‌هیت‌بدع‌۳‌سوته‌از‌زندگیم‌دیلیت‌میشه۰_۰من‌تآ‌این‌حد‌این‌بشرو‌میدوصتم‌که‌بخاطرش‌. . ولش‌شمآ‌درک‌نمیکنین!من‌برم‌قفل‌بزنم‌روچشآش‌ببای:|میکص‌ادیت‌و . . پصت‌کارع‌خودمه .اصکی؟ازواترمارک‌چنل‌روی‌ویدوخجالت‌بکش! کیوت‌ترین‌رپ ترین‌دپ‌ترین‌ادیت‌هآازصلبریتی‌:|ط‌همین‌چنل‌پیدا‌میشه ! گزارش؟خب‌بطقمم‌دوباره‌عاپ‌میشه^-^فالوکن‌آمارم‌بره‌بالا‌وپیجموگم‌نکنی!. لایک‌کن‌ذوق‌کنم^-^ فوربزن‌بازدیدش.بره‌بالاوبقیه‌هم‌بتونن‌ببیننش :)با تچکر..آیناز اجه :|
ویدیوهای مرتبط