توضیح عدد وی دی ای در فلزیاب

فن آوری در یابند یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب برای تفکیک از عدد وی دی ای با ترشهولد سطح و حجم بهره میبرد و یک یابنده تفکیک دار در نحوه کار خود اصول رادار با فرکانس مستقل را باید داشته باشد تا بتواند بهترین شرایط جداسازی را بین فلزات و اهداف و ذرات مزاحم را فراهم آورد و در عملیات تشخیص با عدد وی دی ای میتوان خصوصیات هر منبع یا فلز یا طلا یا ذرات مغناطیسی و میدان الکتریکی و یون را تشخیص داده و تکنولوژی طراحی و ساخت فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با اصول رادار شکل میگیرد و باید با تعیین هر عدد از اعداد وی دی ای سیستم یابنده فرکانسی همان هدف از نوع طلا و مس و روی و آهن و نیکل و کروم و آلومینیوم و برنز و برنج و حفره ها و آلیاژ فلزات یا ذرات مزاحم و مواد معدنی و منابع را جداسازی نماید در کل سیستم یابنده آنتنی از نوع فرکانسی ویژگی تفکیک طلا را در عمق دارا است زیرا از فرکانس خاص هر هدف یا فلز یا طلا بهره میبرد. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید