داستان نوب

خودم دوبلش کردم . شما از 10 به من چند میدین همه شخصیتاش رو خودم دوبله کردم.