سرخط فارس| برده‌داری نوین انگلیسی‌ها

ویلیام هیگ وزیر خارجه سابق انگلستان گفت: "در سراسر کشور ما زنان جوان به بردگی جنسی گرفته می‌شوند". گزارش جدید مرکز عدالت اجتماعی انگلستان نشان می‌دهد بیش از 100هزار نفر در انگلیس به برده داری نوین گرفته شده اند.
ویدیوهای مرتبط