حمله سفینه ایران به ماهواره جاسوسی امریکا

درشب گذشته طی عملیات سریع ونشان دادن اقتدار وهمچنین رونمایی اولین سفینه دست بشر توسط نیروهای مسلح ایران به جهانیان باحمله برق آسا به ماهواره جاسوسی امریکایی واسقاط ان درخاک ایران .دولتمردان امریکایی دربهت وحیرت فرو رفته بطوریکه تاکنون ازاین عملیات توسط هیچیک ازخبرگذاری ها وابسته به غرب هیچ خبری انتشارنیافته وجزبه این خبرکه امریکا تمامی روسای ارشد خودراازاولین ساعات صبح فراخوانده وتشکیل جلسه فوری ومحرمانه رادرساختمان اصلی پنتاگون پشت درهای بسته ترتیب داده هیچ خبردیگری انتشاروپخش نگشته.وهمچنین نیروهای مسلح ایران درخبری کوتاه که یکبارپخش گردید فقط به این جمله که این یک عملیات کوچک فقط درحدگوشزدبوده بسنده نمود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید