به امثال علی کریمی بگید

مذهبی ها و هیئتی ها هم نذری میدن هم کار خیر میکنن، شما هم از پول برقت کم کن و به فقرا کمک کن Afsaran_ir
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید