سمپاش ٢٠٠٠ لیتری ناودانی

سمپاش دوهزارلیتری ناودانی ۱۲با همزن شافت پره با صدمترشینگ پانافلکس صنایع ادوات کشاورزی برادران جلالی رفسنجان همت اباد اگاه ۰۹۱۳۲۹۰۷۲۳۰جلالی
ویدیوهای جدید