منطق ترور سلمان رشدی_چگونه هادی مطر به صحن علنی سخنرانی رسید؟

زمانی که رسانه ها شهامت بیان حقیقت را ندارند و یا منافع مالیشان اجازه نمی دهد حقایق را صراحتا مطرح نمایند این ما میهن پرستان هستیم که بایستی رسانه شویم. رسانه شما هستید ایران بزرگ آرمان بزرگ می خواهد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید