سارال زعفران

هدف ما معرفی شرکت سارال زعفران و اهداف این شرکت است اهداف شرکت عبارتند از ١- آموزش، کشت و تولید زعفران ٢- خرید زعفران از کشاورزان ٣- فروش زعفران بە بازارهای داخلی و خارجی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید