قهرمانی فان فانی - هندیکاپ کلاس6 تروبرد مسافت 1000 - فصل پاییز گنبد کاووس 1400

اسب فان فانی با چابکسواری محمد خوجملی و مالکیت تولید و پرورش اسب مشرقی توانست در دور 6 هفته 22 - پنج شنبه فصل پاییز گنبد کاووس 1400، عنوان قهرمانی را در کورس تروبرد هندیکاپ کلاس6 مسافت 1000 کسب نماید. اسب های نیو سامر و ساحلی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید