رانت دلاری برای این ۹ هزار نفر

رانت ارزی از یک تا سیصد میلیون دلار در تنها یک سال نتیجه اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ است. تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ در مجموع ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی تخصیص یافته اصلا منجر به واردات نشده است. در اسفند سال ۱۳۹۸ علیه دولت از رییس جمهور تا معاون اول، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و همه افرادی که به نوعی دخیل در این تصمیم بودند کیفرخواست صادر شد اما هنوز این پرونده در هیات مستشاری در دست رسیدگی است.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید