بنده خدا دختره روتامرز سکته برد اینم یه نوع قافلگیرے دیگه☺

درسته دختره خیلے ترسید لے به غافلگیر شدنش مے ارزید براهمیتون همچین حس قشنگیو رو آرزو مے کنم...
ویدیوهای مرتبط