دهمین محموله کمک های بشردوستانه ایران به افغانستان به قندهار رسید

دهمین محموله کمک های بشردوستانه ایران به افغانستان به قندهار رسید
ویدیوهای مرتبط