قسمت چهارم وقتی گل هاشکوفا می شوند به ماه فکر میکنم