دکلمه خدایا گرعزیزت را کسی دیگر به مستی در بغل گیرد